Koncept Dnia by. Revol

Temat: Komu i za co zwrot przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane
Z dobrego serca przekazuję (może jeszcze ktoś nie wie) Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym budującym i remontującym swoje własne domy i mieszkania. Umożliwia odzyskanie części podatku VAT z faktur zapłaconych ... robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Zwrotu mogą dochodzić tylko osoby fizyczne, które same kupują materiały i robią to na potrzeby osobiste. Nie będzie natomiast można dochodzić zwrotu VAT-u ... cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy mieszkania, a jeśli ponosi wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, jego rozbudową, przebudową, adaptacją - pozwolenie na budowę. Wydatki muszą być udokumentowane...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=5375Temat: Gazeta Prawna - Reaktywacja
wydanie z 9 grudnia 2005 r.<<< ****************************************** http://www.medycy.internetdsl.pl/gp/12.09.amn gazeta<<< + dodatki<<< --Prawo i Życie Jak odzyskać VAT na materiały budowlane. Z jakiego okresu należy trzymać faktury Jak należy obliczyć wysokość zwrotu VAT Kiedy złożyć wniosek o zwrot VAT Jak prawidłowo przygotować wniosek Jakie prace uprawniają do zwrotu Ile czasu trzeba czekać na zwrot pieniędzy Podatnicy powinni zacząć sprawdzać, czy w szufladach nie ... fiskus zacznie zwracać osobom fizycznym część VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Nie ma jednak mowy o automatycznym zwrocie. Żeby odzyskać pieniądze, trzeba złożyć wniosek. Od 1 stycznia 2006 r. będziemy mogli występować do urzędów skarbowych o zwrot części VAT zawartego w cenie kupionych przez nas materiałów budowlanych. Odliczenia będą obowiązywać przez dwa lata. (...) Ustawa wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r.o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 -- (j)
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=49974


Temat: Jak odzyskać część kasy wydanej na wykończenie mieszkania
Witam Informuję - bo może ktoś nie wiedzieć - że w urzędzie skarbowym można złożyć wniosek VZM o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, na podstawie którego można "odzyskać" część wydatków poniesionych np. na wykończenie lub remont mieszkania Z grubsza chodzi o zwrot różnicy w podatku VAT na materiały budowlane, które do 30.04.2004r. miały stawke VAT 7% a teraz 22% Urząd...
Źródło: teczoweogrody.fora.pl/a/a,156.html


Temat: Zwrot VAT-u
... że ustawa o "zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym" wejdzie w życie od 1 stycznia 2006 r. W tegorocznym budżecie i tak nie ma zarezerwowanych pieniędzy na ten...
Źródło: poleska.net/forum/viewtopic.php?t=39


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Cały projekt ustawy wygląda tak: Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Odpryski informacji dotyczących prac nad zmianami znajdziemy w Interpelacji 11298 Mozna poczytać, ale clue jest takie: informuję, iż w chwili obecnej nie jest rozważana likwidacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, natomiast oficjalna opinia Rady Ministrów wobec komisyjnego projektu ustawy (druk nr 2296) zostanie wyrażona w stanowisku rządu. Niestety
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
że do urządzeń technicznych związanych z budynkiem mieszkalnym ustawodawca zaliczył te urządzenia, które przesądzają o mieszkaniowym charakterze budynku, a więc przyłącza (np. wodociągowe, kanalizacyjne, do sieci cieplnej, do linii elektrycznej, gazowej...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: Zwrot VAT tylko za materiały budowlane dla potrzeb mieszkaniowych
Nowa regulacja dotyczy wszystkich, którzy prowadzą lub będą prowadzić inwestycje mieszkaniowe. Jest to ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468). Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2006 r., ale warto się z nią zapoznać. W pewnym sensie obowiązuje ona bowiem wstecz: odnosi się do wydatków ponoszonych od 1...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2249


Temat: Znany wykonawca...
osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Komisje pozytywnie zaopiniowały senackie poprawki do definicji budownictwa społecznego, które przywracają zakres definicji przyjęty przez rząd. Zachowano jedynie wyższe limity decydujące o zastosowaniu ... stawką garaży przynależnych do budynku mieszkalnego. Komisja pozytywnie zaopiniowała także poprawki do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Pierwsza z nich wprowadza obowiązek składania oświadczeń, że wydatki ujęte we wniosku nie dotyczą materiałów budowlanych związanych z czynnościami objętymi definicją budownictwa społecznego, natomiast druga likwiduje przyjęty przez Sejm, odnawialny co pięć lat limit zwrotu VAT. Posłowie odrzucili natomiast...
Źródło: villaconcorde.fora.pl/a/a,27.html


Temat: Zasady zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
Tryb postępowania związany z dokonywaniem zwrotu - decyzja o zwrocie Po złożeniu wniosku organ podatkowy bada, czy osoba fizyczna spełniła warunki do uzyskania zwrotu kwoty podatku VAT. Badaniu podlega w szczególności: * prawo do lokalu (budynku) mieszkalnego osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot podatku; * zakres prac wykonywanych przez osobę fizyczną; * poprawność wystawionych faktur (w szczególności: nabywca usługi lub towaru) oraz jakie pozycje podlegały zgłoszeniu do wniosku o zwrot kwoty podatku VAT. Odliczeniu podlegają bowiem jedynie te towaru i usługi, które przed 1 maja 2004 r. były opodatkowane stawką 7%, a obecnie ... zwrotu podatku VAT Zwrot podatku następuje wyłącznie na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Ustawa określa, co powinien wniosek zawierać. Osoba fizyczna we wniosku o zwrot podatku VAT powinna m.in. wskazać sposób zwrotu kwot (w kasie, za pośrednictwem poczty, na rachunek bankowy), wykaz przeprowadzonych prac, datę poprzedniego wniosku o zwrot kwot, podpis osoby fizycznej (lub w sytuacji małżonków podpisy obydwu osób). Ministerstwo Finansów nie ustaliło obowiązującego wzoru wniosku o zwrot podatku VAT. Funkcjonuje jednak wniosek oraz załączniki do niego opracowane przez Ministerstwo Finansów (dostępny na stronie internetowej Ministerstwa: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&id=69191&dzial=106) który spełnia wszelkie wymagania określone w Ustawie: * WZM-1 - wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004 r. oraz załączniki do wniosku: * WZM-1/A - wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych, * WZM-1/B - wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych.
Źródło: wicherski.fora.pl/a/a,283.html


Temat: Zwrot podatku VAT-wydatki na materiały wykończeniowe
Basiu, oto fragment dość obszernego artykułu dot. zwrotu części VAT za materiały budowlane: Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (dalej: ustawa o zwrocie), mimo stosunkowo krótkiego ... usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 192, poz. 1382), wprowadziła do omawianej regulacji prawnej zasadnicze zmiany, które weszły w życie z ... ustawy w brzmieniu aktualnie obowiązującym, (tj. od 1 stycznia 2008 r.), zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. na zakup materiałów budowlanych, które do ... do art. 2 ustawy, zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. Jak widać, w wyniku nowelizacji, ustawodawca wyeliminował datę 31 grudnia 2007 r. jako datę zamykającą okres, w którym poniesienie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym uprawniało do wnioskowania o ich zwrot. Możliwość ubiegania się o zwrot przedmiotowych wydatków przysługuje więc nadal i nie jest ograniczona w czasie. Szczegóły znajdziesz pod adresem: http://www.podatki.pl/zwrot/ Pozdrowienia MS
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=1685


Temat: Rząd zatwierdził 7% stawkę VAT na mieszkania i domy
... - wyjaśnia CIR. Zmiany zaproponowane w nowelizacji przedłużają bezterminowo obowiązywanie przepisów umożliwiających odzyskiwanie części wydatków na większość materiałów budowlanych ponoszonych przez osoby budujące domy i remontujące mieszkania. Określenie, co będzie zaliczane...
Źródło: antika.host247.pl/forum/viewtopic.php?t=184


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Po sprzedaży nieruchomości zwrot VAT nie przysługuje. Jeśli podatnik sprzeda dom w trakcie budowy, utraci prawo do zwrotu części VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 29 czerwca 2009 r. (IPPB2/415-269/09-2/AK). Podatnik w latach 2007 – 2008 rozpoczął budowę domu mieszkalnego, na którą ponosił wydatki udokumentowane fakturami VAT. W 2008 r. sprzedał dom (w trakcie budowy). Zastanawiał się, czy może złożyć wniosek o zwrot części VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Izba skarbowa stwierdziła, że takiej możliwości nie ma. Przypomniała, że zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468 ze zm.). Zgodnie z nią osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: ... spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, - remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Sama faktura nie wystarczy. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych od 1 maja 2004 r., które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. – 22 proc. VAT. Dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi od 1 maja 2004 r. Prawo do ubiegania się o zwrot VAT przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego albo tytuł...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Szybszy zwrot VAT dla budujących dom? Osoby budujące lub remontujące dom mogą dostawać zwrot VAT w ciągu dwóch, a nie jak dotąd sześciu miesięcy. Wczoraj w Sejmie doszło do pierwszego czytania projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, którą przygotowała sejmowa Komisja "Przyjazne Państwo". - To drobny, ale bardzo znaczący krok dla ujednolicenia przepisów - mówiła posłanka Hanna Zdanowska z PO. Zmiana ujednolici termin zwrotu z zawartym w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie ustalono go na dwa miesiące. Większość posłów była ... jej postulatem Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przekazał nowelę komisjom finansów oraz infrastruktury. Przeciwne zmianom przepisów jest Ministerstwo Finansów. Wiceminister finansów Maciej Grabowski tłumaczył, że przyspieszenie zwrotu wydatków podatnikom będzie oznaczało jednorazowy wzrost wydatków budżetu o 200 mln zł. Tłumaczył, że w zeszłym roku Polacy odliczyli ok. 1 mld zł. Z kolei poseł Ireneusz Sekuła z PO, który występował jako wnioskodawca projektu podkreślał, że większe wydatki w tym roku lub na początku przyszłego, zostaną zaraz wyrównane. Podkreślał też, że z napięciami budżetowymi mamy stale do czynienia od 1991 roku, więc nie mogą być przyczyna ... samodzielnej budowy domu inwestor może odzyskać zwrot nawet 33,5 tys. zł. Przy remoncie limit wynosi 14,3 tys. zł. Urząd skarbowy zwraca przy budowlanych inwestycjach różnicę między stawką 22 i 7 proc., ... Podatnik musi udokumentować wydatki fakturami VAT i dostarczyć ich kopie wraz z wnioskiem do urzędu skarbowego. Ten zaś ma sześć miesięcy na wydanie decyzji przyznającej zwrot, a potem jeszcze dodatkowo 25...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: VZM - zwrot części VAT na materiały budowlane
Na zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych inwestorzy powinni mieć nie 6 miesięcy jak obecnie, ale cztery miesiące - uznali w czwartek posłowie sejmowych komisji: finansów publicznych i infrastruktury. Zaproponowany przez sejmową Komisję "Przyjazne Państwo" projekt zmian w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, nad którym w czwartek pracowały komisje, przewidywał wprowadzenie 60-dniowego terminu zwrotu. Zgodnie z obecnymi przepisami, podatnicy, którzy tzw. systemem gospodarczym remontują mieszkania lub budują domy, mogą - w terminie 6 miesięcy - uzyskać zwrot kwoty odpowiadającej części VAT zawartego w cenie kupionych ... budowy lub remontu" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Skróceniu terminu do 60 dni sprzeciwił się rząd. Zdaniem wiceministra finansów Macieja Grabowskiego, analogia do zwrotu VAT jest nietrafna, w przypadku materiałów budowlanych nie ma mowy o zwrocie podatku lecz jedynie części kwoty zapłaconej za materiały budowlane. Wiceminister wyjaśnił, że urzędy skarbowe mają pół roku na weryfikację wniosku, a ich decyzja jest ostateczna. W przypadku VAT, czas na zwrot co prawda skrócono do 60 dni, ale urząd ma jeszcze pięć lat na kontrolę podatnika. Grabowski powiedział, że resort może się zgodzić na skrócenie terminu do ... o zwrot części wydatków na materiały budowlane złożonych po wejściu w życie ustawy. Komisje uznały, że będzie ona obowiązywała z dniem ogłoszenia. /podatki.wp.pl
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=128


Temat: Jakich błędów należy unikać, aby otrzymać zwrot VAT za mater
Jakich błędów należy unikać, aby otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane Wypełnienie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane nie jest sprawą prostą. Mogli się o tym przekonać podatnicy, którym urzędy ... zwrot VAT, przeczytaj ten poradnik. Ucz się na błędach innych. Jak prawidłowo przygotować wniosek o zwrot VAT? Ministerstwo Finansów przygotowało wzór wniosku o zwrot VAT. Nie jest to jednak wniosek powszechnie ... wnioskach błędy - alarmują urzędnicy. Dlatego w wielu urzędach skarbowych, w obawie przed koniecznością poprawiania błędów we wnioskach o zwrot VAT, na własną rękę drukowane są formularze zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Do wniosku trzeba też dołączyć załączniki. Ich wzór również został przygotowany przez ministerstwo. O czym trzeba pamiętać? Należy pamiętać, że zwrot części VAT obejmie tylko materiały budowlane kupione po 1 maja ... w nich opisane. W pierwszym formularzu należy uwzględnić faktury, które nie posłużyły do skorzystania z ulg mieszkaniowych. Zwrot obejmie 68,18 proc. podatku. Załącznik VZM1/B jest przeznaczony do faktur, które wykorzystano do ... jest wymagane wówczas dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Do wniosku trzeba też dołączyć kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, ... musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (jeśli roboty wymagają pozwolenia na budowę). Czy wiesz, że... Wniosek o zwrot VAT można złożyć po zakończeniu inwestycji ... będą przyjmowane. Ustawa o zwrocie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym obowiązuje do końca 2007 r. Ostatnie wnioski będzie można jednak składać jeszcze do 30 czerwca 2008 r. W końcu podatnicy będą realizowali inwestycje mieszkaniowe również w 2007 r. i nie można byłoby pozbawić ich możliwości złożenia wniosku o zwrot VAT za ten okres. Stąd możliwość składania wniosków jeszcze przez kilka miesięcy w...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=1777